Náhodný obrázek

Počasí

žádost o povolení ke kácení

 

žádost o ověřený výstup - czechpoint

 

žádost o poskytnutí informace

 

odhlášení psa

 

 

Server státní správy 

www.statnisprava.cz/ebe/redakce.nsf/i/formulare

 

Nahlížení do katastru nemovitostí

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí

http://www.mpsv.cz/cs/

Vzory zdarma nejen pro obce, úřady a občany


 

Česká daňová správa

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/index.html

Za uplynulé roky 2000 a 2001 nebyly podány na Obecní úřad Ktiš žádné žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ktiš 22.3.2002


 
Za rok 2002 nebyla podána na Obecní úřad Ktiš žádná žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ktiš 4.4.2003
 
 
 
Za rok 2003 nebyla podána na Obecní úřad Ktiš žádná žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ktiš 5.4.2004
 
 
 
Za rok 2004 nebyla podána na Obecní úřad Ktiš žádná žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ktiš 5.4.2005
 
 
 
Za rok 2005 nebyla podána na Obecní úřad Ktiš žádná žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ktiš 5.4.2006
 
 
 
Za rok 2006 nebyla podána na Obecní úřad Ktiš žádná žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ktiš 5.3.2007
 
 
 
Za rok 2007 nebyla podána na Obecní úřad Ktiš žádná žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ktiš 10.3.2008
 
 
 
Za rok 2008 nebyla podána na Obecní úřad Ktiš žádná žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ktiš 30.3.2009
 
 
 
Za rok 2009 nebyla podána na Obecní úřad Ktiš žádná žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ktiš 30.3.2010
 
 
 
Za rok 2010 nebyla podána na Obecní úřad Ktiš žádná žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ktiš 11.2.2011

 

Hrazení nákladů

1. Zveřejňování informací při vyřizování běžných žádostí provádí obec a obecní úřad na své náklady.

2. Při poskytování informací na základě žádosti jsou obec a obecní úřad oprávněny žádat finanční úhradu odpovídající nákladům spojeným s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s doručením informací žadateli.

 

3. Výše úhrady za poskytnutí informace je paušálně stanovená dle sazebníku:


sazba za výkon při vyhledávání informací Kč

do 1 hodiny práce 100,00

za každou další započatou čtvrthodinu 25,00

 

úhrada materiálových nákladů

za jednostrannou fotokopii formátu A4 1,10

za oboustrannou fotokopii formátu A4 2,20

za jednostrannou fotokopii formátu A3 2,20

za oboustrannou fotokopii formátu A3 4,40

za technický nosič dat úhrada v ceně poskytnutého nosiče

doručovací náklady podle platného ceníku pošt

 

 

4. Obec a obecní úřad mají povinnost sdělit žadateli při podání žádosti

předpokládanou výši úhrady za poskytnutí informace.

 

5. Obec a obecní úřad mohou podmínit vydání informace zaplacením zálohy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Ktiš jedná a rozhoduje.

 

Ústava České republiky

 • Listina základních práv a svobod
 •  

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení 
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. ? Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • obecně závazné vyhlášky obce, které jsou k nahlédnutí v úřadovně obecního úřadu

Návody v elektronické podobě publikuje Portál veřejné správy.

Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete projednat osobně v kanceláři obecního úřadu, telefonicky na t.č.388 323 526, nebo k podání dotazu použít naší elektronickou poštu na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech