Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš projednalo a schválilo poslední návrh nového uspořádání pozemků na LV 10001 pro Obec Ktiš při KPU Smědeč. 

- ZO Ktiš schvaluje, úplné změní ÚP obce Ktiš po změně č. 1, 2, 3, 4, tak jak byl předložen pořizovatelem UP Ktiš.

- ZO Ktiš po projednání a hlasování vydává podle par. 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 4 Územního plánu Ktiš formou opatření obecné povahy (viz příloha)

- ZO Ktiš schvaluje přijetí úvěru na koupi nemovitostí č. p. 21 a č. p. 51 ve výši 3 800 000,-Kč. Následný převod bankovních prostředků bude schvalován ZO Ktiš po předložení schválené úvěrové smlouvy.

- ZO Ktiš schvaluje koupi nemovitosti par. č. st. 25, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1035 m2 – domu č. p. 21 v k.ú. Ktiš za cenu 1 600 000,-Kč v místě obvyklou dle znaleckého posudku č. 897, vypracovanou panem Ing. Z. Staňkem, Prachatice.

- ZO Ktiš schvaluje koupi nemovitosti par. č. st. 182, o 216 m2, k. ú Ktiš za dohodnutou cenu 1 666 000,-Kč.

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemku par. č. 43/35,o výměře 2471 m2 v k.ú. Ktiš, s tím, že žádost bude postoupena právnímu zástupci obce Ktiš ve věci lom Ktiš, aby výše uvedenou žádost posoudil.

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemků- viz žádost v k. ú. Dobročkov o celkové výměře 86 466 m2.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. č. 1432/13, k.ú. Křížovice u Ktiše na úřední desky OU Ktiš po dobu min. 15-ti dní.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. č. 1432/13 a část pozemku par. č. 425/40, k.ú. Křížovice u Ktiše na úřední desky OU Ktiš po dobu min. 15-ti dní.

- ZO Ktiš bere žádost o stavební pozemek na stavbu rodinného domu v obci Ktiš na vědomí

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěsit záměr na prodej části pozemku par. č. 774, k. ú. Smědeč. ZO Ktiš pověřuje pana E. D.a pana F. P.na obhlídku výše uvedeného pozemku.

- ZO Ktiš schválilo návrh komise složené z předsedy paní M. Němcové, místopředsedy pana J. P. a člena komise paní Z. F.K. na výběr nejvýhodnější nabídky na akci: „ obnova veřejného osvětlení obce Ktiš“, kdy nejvýhodnější nabídku podala firma Otto Elektro s.r.o., Kolovratská 58/1, 100 00 Praha, IČ: 265 023 05. v celkové výši 597 919,- Kč bez DPH.

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – „Ktiš – přeložka Obec za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN, kabelové skříně, uzemnění na části pozemku par. č. 265/1, k. ú. Ktiš a za účelem jejího provozování.

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – „Příp. STL k. ú. Ktiš, parc. č. 816/3“ za účelem umístění distribuční soustavy – STL přípojka na pozemku a za účelem jejího provozování.

-ZO Ktiš bere na vědomí doporučení hodnotící komise jako dodavatele veřejné zakázky: „Doprovodná infrastruktura cyklostezky Ktiš.“ Účastníka: Petr Trnka, Netolická 428, 384 11 Lhenice, IČ: 72168862, který nabídl nejnižší celkovou cenu bez DPH 265 000,-Kč, tj. 321 255 vč. DPH. 

-ZO Ktiš schvaluje zrušení pojistné smlouvy Obce Ktiš s firmou D. A. S. právní ochrana.   

- ZO Ktiš schvaluje v rámci výkonu samostatně působnosti podporu projektu: „Optimalizace nákladů na budoucí nákup elektrické energie a zemního plynu, pro obec Ktiš včetně příspěvkových organizací prostřednictvím sdružené poptávky účasti ve sdružené poptávce. Předmětem cenového porovnání je vyhodnocení cenových nabídek současného dodavatele s vítězem aukce poslední sdružené poptávky v aktuálním čase.

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet obce Ktiš za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Ktiš za rok 2018 bez výhrad.

-ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku obce Ktiš za rok 2018 a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši 2 149 384,21,-Kč. ZO Ktiš souhlasí s převodem částky – 2 149 384,21,-Kč na účet 432 300.

-ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš spolu se zprávou o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2018 zpracovanou auditorskou firmou ECO- ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor, kterou vypracovala paní Ing. Martina Joštová bez výhrad. 

-ZO Ktiš schvaluje výsledek hospodaření právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem:Fond rezervní 29 949,99,- Kč (stav k 31. 12. 2018), Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2018: 481,-Kč, Fond odměn 29 665,19,- Kč (stav k 31. 12. 2018).

- ZO Ktiš žádost na změnu UP obce Ktiš na vědomí. Vlastníci pozemků se mohou do září přihlásit do změny č. 5 obce Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje úplnou aktualizaci UP obce Ktiš, kterou zpracuje pořizovatel UP obce Ktiš za období 2010 - 2019.

- ZO Ktiš schvaluje jako budoucího nájemce pana M.Č., Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje návrh závěrečného účtu DSO Prachaticko za rok 2018 předložený DSO Prachatickem. Závěrečný účet DSO Prachaticko za rok 2018.

- ZO Ktiš schvaluje kompletní administraci celého procesu všech příloh pro získání dotace z programu OPŽP v rámci fondů EU, dle předložené nabídky firmy AXIOM engineering s.r.o., Pardubice.

-ZO Ktiš bere Závěrečný účet Mikroregionu Vl. Březí za rok 2018 na vědomí. Informace o projednání závěrečného účtu za rok 2018 v ZO Ktiš bude předána předsedovi na zasedání Mikroregionu Vl. Březí dne 18. 06. 2019.

- ZO Ktiš schvaluje prodej nemovitostí na pozemcích par. č. st. 175 o výměře 568 m2 – zastavěná plocha nádvoří, nemovitost   na pozemku par. č. st. 201/1 o výměře 658 m2 – zastavěná plocha nádvoří, par. č. st. 201/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Ktiš

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. 1439/3, ost. Plocha, k.ú. Ktiš, dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš panu P. Z., Ktiš na za cenu 2 870,-Kč/ha/rok v místě obvyklou a na dobu neurčitou.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. 1439/9, ost. Plocha, k. ú. Ktiš,  dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš panu R. P., Ktiš za cenu v místě obvyklou 2870,-Kč/ha/rok a na dobu neurčitou.

- ZO Ktiš schvaluje podle §55a a §55b zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořízení Změny č. 4 Územního plánu Ktiš zkráceným postupem.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč  pro Linku bezpečí z. p.

- ZO Ktiš schvaluje žádost o obnovení souhlasu k táboření v roce 2019 v katastru Miletínky na pozemcích par. č. 1792 a 1796, k.ú. Křížovice u Ktiše.

- ZO Ktiš schvaluje návrh závěrečného účtu DSO Prachaticko za rok 2018 předložený DSO Prachatickem.

- ZO Ktiš neschvaluje koupi bytového domu Třebovice včetně příslušenství.

- ZO Ktiš bere žádost na prodej pozemku na vědomí a neschvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku par. č. 269/3 o výměře 878 m2 k. ú. Smědeč.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,-Kč pro Farní charitu Prachatice.

- ZO Ktiš projednalo a schválilo předložený aktualizovaný plán společných zařízení zpracovaný  v rámci KPU pro k.ú. Smědeč.

-ZO Ktiš projednalo a schvaluje předložený aktualizovaný návrh nového uspořádání pozemků pro LV 10001 v rámci KPU pro k.ú. Smědeč.

-ZO Ktiš na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace zeleně ve správním území obce Ktiš“ CZ.05.4.27/0.0./0. 0. / 18_108/0008775 s účastníkem: Ing. Tomáš Voráček, Kahov 12, 383 01 Prachatice, IČ: 76453057, který nabídl nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 267 963,-Kč, tj. 324 235,-Kč s DPH.

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. 181/12, k.ú. Ktiš – zahrada panu M.Ř., Ktiš za cenu v místě obvyklou.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru pronajmout byt nájemní smlouvou na byt č. 3 o velikosti 2 + KK v budově č. p. 8, v 1. podlaží.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. část 1439/3 o výměře 50 m2, k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu min. 15 dní.

- ZO schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. část 1439/3 o výměře 40 m2, k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu min. 15 dní.

- ZO Ktiš schvaluje obnovení historické části obce Ktiš – Mackova Lhota.

- ZO Ktiš schvaluje vypracování veřejné vyhlášky obecné povahy na oblast se zvýšeným výskytem nežádoucích sociálních jevů, a to na bytový dům č. p. 5 v Březovíku na pozemku par. č. 113, k.ú. Dobročkov.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej nemovitosti na par. č. st. 201/1 o výměře 658 m2 a prodej nemovitosti par. č. st. 202/2 o výměře 6 m2 včetně pozemku pod stavbou, k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu min. 15 dní.

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Ktiš a JK KU  na převod pozemku par č. 201/2 o výměře 6 m2, k.ú. Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje jako budoucího nájemce paní H. H., Ktiš.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019, s účinností od 01. 04. 2019.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem zahrádky část par. č. KN 181/12, k.ú. Ktiš.

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech