Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet obce Ktiš za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Ktiš za rok 2016 bez výhrad.

-ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku obce Ktiš za rok 2016 bez výhrad a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 4 317 313,24,-Kč z účtu 431 300 na účet 432 300 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období). 

-ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš spolu se zprávou o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2016 zpracovanou auditorskou firmou ECO- ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor, kterou vypracoval pan Jan Brož bez výhrad.

-ZO Ktiš schvaluje rozpočtovou změnu č. 07 – energetický průkaz budov – bytové domy č. p. 20, 24, 25, 8, 10, ZŠ a MŠ Ktiš, OU Ktiš. 

-ZO Ktiš schvaluje rovnoměrné odepisování majetku Obce Ktiš, a to čtvrtletně. Vnitřní směrnice se doplňuje s účinností do 01. 01. 2017. Rok 2017 bude již odepisován čtvrtletně.

-ZO Ktiš schvaluje sloučení účtů pod 2 běžné účty v Kč u ČS s tím, že ve smlouvě o zřízení účtu bude uvedeno, že Obec Ktiš bude mít všechny služby sjednané pod body a – e za částku 7 800,-Kč ročně na dobu neurčitou. ZO Ktiš zároveň schvaluje jednorázové splacení úvěru č. 216806LCD na akci dům č. p. 8.

-ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. KN 417 o výměře 623 m2, část pozemku par. č. KN 2194/1 o výměře 3 733m2 manž. J., Dobročkov 17 za cenu 12,-Kč/m2.

- ZO Ktiš schvaluje směnu pozemků par. č 299 o výměře 1906 m2 v k.ú. Dobročkov, par č. 414/5 o výměře 391 m2 v k.ú. Dobročkov ve vlastnictví pana Ing. J. J., Dobročkov 17 (LV 257) za část pozemku par. č. 318/1 o výměře  1321 m2 v k.ú. Dobročkov ve vlastnictví obce Ktiš. S tím, že návrh na vklad bude zapsán jako SMJ pro manželé J.

-ZO Ktiš neschvaluje pronájem části pozemku par. č. 2232/1 dle zákresu v k.ú. Dobročkov manželům V., Dobročkov.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku 181/11, dle zákresu v k.ú. Ktiš na úřední desky OU minimálně po dobu 15-ti dní.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pozemek par. č. 554 o výměře 177 m2 v k. ú. Ktiš na úřední desky OU po dobu 15- ti dnů.

-ZO Ktiš schvaluje vypracování smlouvy o zřízení služebnosti práva chůze a jízdy nemovitosti za jednorázovou úplatu 100,-Kč po dobu 99 let na pozemek par. č. 100/1 o výměře 938 m2 v k.ú. Ktiš.

-ZO Ktiš projednalo a schválilo předložený plán společných zařízení při Komplexní pozemkové úpravě bez výhrad.  

- ZO Ktiš souhlasí s odměřením části pozemku par. č. 638/8 v k.ú. Ktiš na kterém leží asfaltové těleso Obce Ktiš od geodetické kanceláře Geoplan Pt.

-ZO Ktiš schvaluje podporu k pořádání ke k pořádáníprvního mistrovství ČR v lodním modelářství v červnu 2017 ve Ktiši.

- ZO Ktiš bere žádost pana J. F.na vědomí s tím, že směna pozemků bude řešena na jednání v září.

-ZO Ktiš schvaluje zadání VŘ dle vnitřní směrnice OU Ktiš a to na akce které podléhají do výběrového řízení či zadání zakázky malého rozsahu od 0 do 3 mil. Kč. Od 0 – 1 mil. Kč u služeb a od 0- 3 mil. Kč u stavebních zakázek. Všechny VŘ budou provedena na podkladě vnitřní směrnice a schvalována ZO Ktiš.

-ZO Ktiš bere na vědomí užívání stavby na pozemku par. č. 135 v k.ú. Ktiš za účelem uskladnění sena bezúplatně           

 

            

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš souhlasí se zrušením účtu 250 528/5500 vedený u Raiffeisenbank s tím, že kompletní zůstatek z bankovního účtu bude převeden na bankovní účet 662 459 339/ 0800 vedený u České spořitelny a.s.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč na provoz Linky bezpečí, z. S. Finanční příspěvek bude zaslán na bankovní účet 3856680/0300.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku 2232/1, dle zákresu v k.ú. Dobročkov na úřední desky OU minimálně po dobu 15-ti dní.

- ZO Ktiš souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 05/2017 s tím, že finanční prostředky budou použity na vypracování architektonické studie – Požární zbrojnice Ktiš ve výši 57 000,-Kč.

-ZO Ktiš schvaluje plán společných zařízení a požaduje, aby cesty, které jsou součástí PSZ byly provedeny s povrchem – „penetrační makadam“.

- ZO Ktiš schvaluje vypracování koncepce pronájmu nemovitých prostor všemi členy ZO Ktiš. Návrhy jednotlivých inzerátů členové ZO Ktiš pošlou na e-mail obce Ktiš do 09. 05. 2017.

- ZO Ktiš schvaluje panu J. F., Ktiš 5 uložení automobilů v objektu – dílny v areálu Ktiš-Pila a i nadále ZO Ktiš od něj očekává, že bude pro Obec Ktiš za tuto službu provádět drobné opravy jako doposud. Uskladnění obecní techniky je vždy prioritou. 

- ZO Ktiš neschvaluje pronájem nebytových prostor bývalého kartu v areálu Ktiš Pila panu P. P., Prachatice.

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje směnu bytů v obci Ktiš následovně: paní H. B. s panem M.B.a dětmi Václavem a Vojtěchem přenechají svůj byt 2+1 v domě č. p. 25 sl. M.J. se synem M., Ktiš 10. J.M.předá byt v domě č. p. 10 obci Ktiš a ta jej na podkladě žádosti a předložených dokladů o důchodu přidělí paní A.B. Paní A.B.byt v domě č. p. 50, který je ve vlastnictví soukromé osoby přenechá H. B.s rodinou.

-ZO Ktiš neschvaluje zrušení pachtovní smlouvy mezi obcí Ktiš a panem Š.a neschvaluje pacht pozemků p. F. P. Nebylo prokázáno špatné hospodaření pana Š.na pozemcích ve vlastnictví obce Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemku část par. č. 318/1 dle GP po dobu minimálně 15-ti dní na úředních deskách OU Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej část pozemku par. č. 2194/1 dle zákresu a část pozemku par. č. 417 o výměře 749 m2 na úředních deskách OU Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku par. č. 179 o výměře 970 m2 v k.ú. Ktiš paní I.N., Ktiš 21 za cenu 2870,-Kč s podmínkou, že pokud se objeví zájemce, který by chtěl na uvedeném pozemku stavět, musí nájemce neprodleně pozemek opustit.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku část KN st. 146 – budova bez č. p. a část KN 816/3, dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš panu J. K., Ktiš 24 za cenu 2 000,-Kč/ rok.

-ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku KN 213, dle planimetrického plánku paní K.L., Ktiš 43 vedený jako zahrada.

-ZO Ktiš souhlasí s umístěním sídla  KLoM Ktiš modelářského klubu v budově Obecního úřadu Ktiš, na adrese Ktiš 11, 384 03 Ktiš.

-ZO Ktiš souhlasí se smlouvou č. 1040010567/001 za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 15 500,-Kč bez DPH.

-ZO Ktiš souhlasí s pronájmem pozemků par. č. st. 135, st. 146, st. 175, st. 201/1 v k.ú. Ktiš a pozemky par. č. KN 511/2, KN 548, 550/1, 816/2, 816/4 v k.ú. Ktiš.

      

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvalujevýsledek hospodaření právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem:

Fond rezervní 28 001,20,- Kč (stav k 31. 12. 2016)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2016: 1 197,92,-Kč

Fond odměn 22 076,19,- Kč (stav k 31. 12. 2017)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2016: 4 789,-Kč   

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. 179 o výměře 970 m2, k.ú. Ktiš na úředních deskách po dobu 15-ti dní na úředních deskách OU Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemků část par. č. 146 - zemědělská nemovitost, část par. č. 816/3, par. č. 562/5  v k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš.

- ZO Ktiš bere žádosti o byt na vědomí a doporučuje žádosti zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. č. 213 – zahrádka č. 36, blok 6 v k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu minimálně 15- ti dní.

- ZO Ktiš schvaluje pro realizaci akce:“ Protipovodňová opatření obce Ktiš“ firmu ELSPET s.r.o. za nabídnou cenu 1 251 380,-Kč. Pověřená firma Envipartner s.r.o. obešle všechny firmy o vítězné firmě. Podpisem smlouvy o dílo byla pověřena starostka obce Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. 1749/34, dle zákresu pana V. A. za částku 10,-Kč/m2.

- ZO Ktiš schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků od Státního pozemkového úřadu:

1) k.ú.Dobročkov.

veřejně prospěšná stavba - vodojem Březovík :KN 1284/25, KN 1284/56, KN 1284/27

2) k.ú.Smědeč:

veřejně prospěšná stavba - ČOV Smědeč: KN 47/8, KN 1708/22, KN 1749/3

veřejně prospěšná stavba - cyklostezka: KN 1718/1

komunikace: KN 1735 (Kuklov)

3) k.ú.Ktiš:

veřejně prospěšná stavba - zázemí pro sport: KN st.227/2, KN 381/5, KN 381/8, KN 381/9,

veřejně prospěšná stavba - požární zdroj: KN 549/5

veřejně prospěšná stavba - vodojem Ktiš: KN 816/2 (rovněž VPS cyklostezka), KN 816/3

veřejně prospěšná stavba - cyklostezka: KN 420/3, KN 855/2, KN 1412/1, KN 1412/2, KN 1413/1, KN 1413/2, KN 1419, KN 1430, KN 1432/1

Komunikace: KN 285/1, KN 506/3, KN 548

4) k.ú.Křížovice u Ktiše:

veřejně prospěšná stavba - vodojem Tisovka: KN st. 160, KN 1335/2, KN 1362/2

veřejně prospěšná stavba - veřejné prostranství Stará Huť: KN 379/8

veřejně prospěšná stavba - veřejné prostranství obec Ktiška: KN 1008/1

veřejně prospěšná stavba - cyklostezky: KN 273, KN 514/1, KN 601, KN 950,KN 1225/6, KN 1236/2, KN 1248/1, KN 1424/1, KN 1424/2, KN 1427, KN 1429/1,  KN 1429/3, KN 1430/2, KN 1430/3, KN 1430/4, KN 1430/6, KN 1430/7, KN 1430/8, KN 1430/9, KN 1430/10, KN 1430/11, KN 1430/12, KN 1430/13, KN 1430/14, KN 1430/15, KN 1430/17, KN 1430/18, KN 1430/20, KN 1430/21, KN 1430/23, KN 1430/24, KN 1430/25, KN 1430/26, KN 1431/1, KN 1431/6, KN 1431/7, KN 1431/8, KN 1431/9, KN 1431/10, KN 1431/23, KN 1431/24, KN 1431/25, KN 1431/26, KN 1431/28, KN 1431/42, KN 1431/43, KN 1431/44, KN 1431/47, KN 1450/1, KN 1454/1, KN 1457/1, komunikace: KN 551/2

- ZO Ktiš souhlasí se smlouvou č. 1040010567/001 za předpokladu, že bude její znění rozšířeno o následující: „ Výkopy budou prováděny tak, aby byl zajištěn provoz po dotčených komunikacích alespoň v jedné polovině a dále, že bude zajištěna pevnost a stálost provedeného zásypu včetně nového asfaltového povrchu s udržitelností 24 měsíců.“

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků par. č.265/22 o výměře 1097 m2 a 265/13 o výměře 1080 m2  v k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu minimálně 15- ti dní

- ZO Ktiš souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ a MŠ o částku 89 873, 69,-Kč na podkladě rozhodnutí č. 02/2017 Krajského úřadu JK, odbor ekonomický, oddělení rozpočtu a financování, správce daně ze dne 13. 02. 2017, č. j.: KUJCK 23251/2017.

 

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 1749/34, dle zákresu pana V. A. na úředních deskách po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš.

- ZO Ktiš bere žádost o byt paní A. B. na vědomí a doporučuje žádost zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt.

- ZO Ktiš neschvaluje odkoupení pozemků od paní M. P., Hracholusky 39 v k. ú. Dobročkov. 

- ZO Ktiš schvaluje s odvoláním na ustanovení par. 77odst. 3 písm. b nařízení vlády č. 37/2003 Sb. stanoví měsíční odměnu pro řádného člena ZO a předsedu výboru na částku 1 300,-Kč a řádného člena ZO a člena výborů na částku 1 200,--Kč měsíčně. Změna je platná od 01. 02. 2017 s nařízením vlády 37 v platném znění.  

- ZO Ktiš schvaluje návrh na odpis dle předloženého přehledu o vyřazeném majetku podle inventárních čísel předložený účetní a ředitelem ZŠ a MŠ Ktiš.  

-ZO Ktiš schvaluje návrh na odpis dle předloženého přehledu o vyřazeném majetku podle inventárních čísel předložený účetní a ředitelem ZŠ a MŠ Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Životního prostředí pod názvem Protipovodňová opatření obce Ktiš – veřejný rozhlas s návaznosti na HZS.

-ZO Ktiš schvaluje žádost manž. P. o povolení přístřešků nad kanalizačním řádem.  

Czechpoint

Open Air Fest 2017

Open Air Fest Ktiš 2017

           

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech