Náhodný obrázek

Počasí

Usnesení č. 06 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 25.06.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

 

ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 s příjmy celkem 447 798,-- Kč, výdaji celkem 1 572 600,-- Kč a financování celkem 1 180 270,52,--Kč.

 

ZO Ktiš schvaluje ZO Ktiš schvaluje zprávu o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2013 předanou paní ředitelkou Mgr. P.P. a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem: 

Fond rezervní 99 692,36,- Kč (stav k 31. 12. 2013)

Návrh na rozdělení: 0,- Kč

Fond odměn 77 043,75,- Kč (stav k 31. 12. 2013)

Návrh na rozdělení: 13 475,19,- Kč     

 

ZO Ktiš bere závěrečný účet DSO Prachaticko za rok 2013 na vědomí s výsledkem: Náklady ve výši 1 322 331,35,-Kč, výnosy 1 323 213,39,-Kč, výsledek hospodaření po zdanění - + 882,04,-Kč.  

 

ZO Ktiš schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce Ktiš k 31.12.2013 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání obce Ktiš za rok 2013, která je nedílnou součástí závěrečného účtu obce Ktiš za rok 2013.  

 

ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku obce Ktiš za rok 2013 s tím, že výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 3 477 129,79,- Kč bude převeden na účet 432 300(výsledek hospodaření předcházejících účetních období). A o schválení účetní závěrky podepsaný přítomnými členy ZO Ktiš bude odeslán do CSUIS, podle technické vyhlášky o účetních záznamech.

 

ZO Ktiš bere informaci o zpracované námitce na vědomí. Námitka bude předložena na jednání na Krajském úřadě dne 08. 04. 2014.

  

ZO Ktiš na podkladě předloženého GP schvaluje prodej pozemku 2231/25 o výměře 106 m2, pozemek par. č. 2188/4 o výměře 21 m2 a pozemek par. č.2288/5 o výměře 12m2   k.ú. Dobročkov  za cenu 5,-Kč/m2 manželům K.a M. S., Březovík 18, 383 01 Prachatice. 

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na prodej pozemků par. č. KN 490 o výměře 2 302m2, KN 499 o výměře 575 m2 a část pozemku par. č. KN 749/29 v k.ú. Smědeč na úředních deskách obce Ktiš po dobu 15-ti dní. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka. Zároveň doporučuje zaslat zprávu o vyvěšeném záměru fi. E-ON a.s. a to z toho důvodu, že se na pozemku nachází trafostanice.   

 

ZO Ktiš bere na vědomí žádost pana J. C., Křemže s tím, že do dalšího zasedání ZO Ktiš budou shromážděny veškeré možné podklady k tomu, aby mohla být žádost vyřízena. Dále se také bude ZO zabývat kompenzací za vyhotovení GP na odměření pozemku par. č. 638/8 k.ú. Ktiš.

 

ZO Ktiš schvaluje bezúplatný převod části pozemku par. č. 560/1 o výměře 374m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše na OS Zlatý potok, Husova, 383 01 Prachatice. 

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem pozemku par. č. KN 1194 o výměře 360 m2 a pozemku KN 1192 o výměře 1198m2 na úředních deskách Obce Ktiš po dobu 15-ti dní, s tím, že na záměru bude uvedeno, že si ZO Ktiš vyhrazuje právo upřednostnit při rozhodování vlastníky sousedních pozemků. Cena tedy nebude rozhodujícím kritériem. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.     

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku par. č. KN 1749/2 dle planimetrického plánku v k.ú. Smědeč na úředních deskách Obce Ktiš po dobu 15-ti dní.  Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.    

 

ZO Ktiš neschvaluje žádost o finanční příspěvek OSH Prachatice.

 

ZO Ktiš neschvaluje žádost o finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených Prostějov.  

 

ZO Ktiš bere žádost o informování podle §70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – prodloužení žádosti na vědomí.   

 

- ZO Ktiš souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou: fi. Hydro &Kov s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň  na akci:„ odstranění povodňových škod – ktišský rybník v k. ú, Ktiš. Nabídková cena – 2 499 999,-Kč bez DPH.  

 

- ZO Ktiš s podáním odvolání proti rozhodnutí o povolení hornické činnosti právní firmou zastupující Obec Ktiš BBH Praha – Mgr. T. Urbana a pověřuje starostku obce Ktiš zasláním informace o rozhodnutí ZO Ktiš p. Mgr. T. Urbanovi.  

 

 

 

 

Running Sneakers StoreWoman Shoes

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech