Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš projednalo a schválilo poslední návrh nového uspořádání pozemků na LV 10001 pro Obec Ktiš při KPU Smědeč. 

- ZO Ktiš schvaluje, úplné změní ÚP obce Ktiš po změně č. 1, 2, 3, 4, tak jak byl předložen pořizovatelem UP Ktiš.

- ZO Ktiš po projednání a hlasování vydává podle par. 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 4 Územního plánu Ktiš formou opatření obecné povahy (viz příloha)

- ZO Ktiš schvaluje přijetí úvěru na koupi nemovitostí č. p. 21 a č. p. 51 ve výši 3 800 000,-Kč. Následný převod bankovních prostředků bude schvalován ZO Ktiš po předložení schválené úvěrové smlouvy.

- ZO Ktiš schvaluje koupi nemovitosti par. č. st. 25, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1035 m2 – domu č. p. 21 v k.ú. Ktiš za cenu 1 600 000,-Kč v místě obvyklou dle znaleckého posudku č. 897, vypracovanou panem Ing. Z. Staňkem, Prachatice.

- ZO Ktiš schvaluje koupi nemovitosti par. č. st. 182, o 216 m2, k. ú Ktiš za dohodnutou cenu 1 666 000,-Kč.

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemku par. č. 43/35,o výměře 2471 m2 v k.ú. Ktiš, s tím, že žádost bude postoupena právnímu zástupci obce Ktiš ve věci lom Ktiš, aby výše uvedenou žádost posoudil.

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemků- viz žádost v k. ú. Dobročkov o celkové výměře 86 466 m2.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. č. 1432/13, k.ú. Křížovice u Ktiše na úřední desky OU Ktiš po dobu min. 15-ti dní.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. č. 1432/13 a část pozemku par. č. 425/40, k.ú. Křížovice u Ktiše na úřední desky OU Ktiš po dobu min. 15-ti dní.

- ZO Ktiš bere žádost o stavební pozemek na stavbu rodinného domu v obci Ktiš na vědomí

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěsit záměr na prodej části pozemku par. č. 774, k. ú. Smědeč. ZO Ktiš pověřuje pana E. D.a pana F. P.na obhlídku výše uvedeného pozemku.

- ZO Ktiš schválilo návrh komise složené z předsedy paní M. Němcové, místopředsedy pana J. P. a člena komise paní Z. F.K. na výběr nejvýhodnější nabídky na akci: „ obnova veřejného osvětlení obce Ktiš“, kdy nejvýhodnější nabídku podala firma Otto Elektro s.r.o., Kolovratská 58/1, 100 00 Praha, IČ: 265 023 05. v celkové výši 597 919,- Kč bez DPH.

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – „Ktiš – přeložka Obec za účelem umístění distribuční soustavy – nového kabelového vedení NN, kabelové skříně, uzemnění na části pozemku par. č. 265/1, k. ú. Ktiš a za účelem jejího provozování.

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – „Příp. STL k. ú. Ktiš, parc. č. 816/3“ za účelem umístění distribuční soustavy – STL přípojka na pozemku a za účelem jejího provozování.

-ZO Ktiš bere na vědomí doporučení hodnotící komise jako dodavatele veřejné zakázky: „Doprovodná infrastruktura cyklostezky Ktiš.“ Účastníka: Petr Trnka, Netolická 428, 384 11 Lhenice, IČ: 72168862, který nabídl nejnižší celkovou cenu bez DPH 265 000,-Kč, tj. 321 255 vč. DPH. 

-ZO Ktiš schvaluje zrušení pojistné smlouvy Obce Ktiš s firmou D. A. S. právní ochrana.   

- ZO Ktiš schvaluje v rámci výkonu samostatně působnosti podporu projektu: „Optimalizace nákladů na budoucí nákup elektrické energie a zemního plynu, pro obec Ktiš včetně příspěvkových organizací prostřednictvím sdružené poptávky účasti ve sdružené poptávce. Předmětem cenového porovnání je vyhodnocení cenových nabídek současného dodavatele s vítězem aukce poslední sdružené poptávky v aktuálním čase.

 

Best Authentic SneakersNIKE HOMME

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech