Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje odpis předloženého majetku účetní ZŠ a MŠ Ktiš. Majetek byl odepsán na podkladě zničení a nefunkčnosti.

- ZO Ktiš vyslovuje souhlas se vznikem pracovně právního vztahu mezi Obcí Ktiš a členem ZO Ktiš.

- ZO Ktiš bere informace o dotacích na vědomí a schvaluje žádosti o dotace, tak jak byly prezentovány.

- ZO Ktiš schvaluje směnu bytu 2+1 za byt 3+1, s tím, že oba byty budou zrekonstruovány.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru pronajmout byt nájemní smlouvou na byt č. 3 o velikosti 2 + KK v budově č. p. 20, ve 3. podlaží.

- ZO Ktiš schvaluje členství a stanovy MAS Vlachovo Březí s tím, že Obec Ktiš bude ročně přispívat členským příspěvkem 5,-Kč/rok.

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků par. č. KN 485/1 o výměře 177 m2, par. č. KN 485/8 o výměře 824 m2, par. č. KN 485/9 o výměře 30 m2, par. č. KN 1489/57 o výměře 150 m2, k.ú. Křížovice u Ktiš

- ZO Ktiš požádá Státní statek Jeneč o informace, za jakých podmínek by nechali pozemek par. č. 1016/3 o výměře 221 m2, TTP, k.ú Dobročkov

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,-Kč pro Farní charitu Prachatice.

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Smědeč NN, p. Bárta za účelem umístění distribuční soustavy – uložení kabelu NN na pozemku a za účelem jejího provozování.

- ZO Ktiš bere nabídku na odkoupení lesního pozemku par. č. 740/67 o výměře 12 883 m3, k.ú. Vadkov na vědomí, s tím, že pan P. B., J. P. půjdou uvedený pozemek prohlédnout.

-ZO Ktiš schvaluje do školské rady od roku 2019 pana F. P. a paní Z. F.K.

- ZO Ktiš bere žádost na směnu pozemků na vědomí a schvaluje nevyvěšovat záměr výše uvedených pozemků na směnu.

-ZO Ktiš schvaluje doplnit finanční výbor o 3 člena, a to pana M.P., Ktiš od 01. 02. 2019.    

 

Sports ShoesGOLF NIKE SHOES

Zastupitelstvo obce Ktiš:

-Rozpočet obce na rok 2019 s celkovými příjmy ve výši 15 323 300,-Kč, celkovými výdaji ve výši 18 541 100,-Kč a financováním ve výši 3 217 800,-Kč. Úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování (pol. 8124) ve výši – 1 800 000,-Kč.Jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy a celkové výdaje a schválené závazné finanční vztahy ke zřízené příspěvkové organizaci.Střednědobý výhled na období 2020-2021.

- ZO Ktiš schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ktiš s celkovými výdaji 890 000,-Kč.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemků par. č. 316 o výměře 529 m2 a par. č. 2232/25 o výměře 404 m2, k.ú. Dobročkov odměřených dle GP č. 54/2018 ze dne 09. 11. 2018 za cenu 133,-Kč /m2 (dle znaleckého posudku) panu R. H. a panu C., Dobročkov.

- ZO Ktiš schvaluje žádost paní R.V. na změnu Územního plánu obce Ktiš ke stavbě nízkoenergetického rodinného domu, s tím, že změnu UP Ktiš si v plné výši uhradí paní R.V.

-ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Smědeč NN, p. B., a to tak, že ZO Ktiš tento souhlas vydá pouze za předpokladu, že budou splněny podmínky vlastníků sousedních nemovitostí, kterých se budoucí stavba týká.  

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemenena akci: „Ktiš – kabel NN, u rybníka, obec“ za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 1 330,-Kč bez DPH.

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny napětí č. 12459466, která se týká připojení a navýšení rezervovaného příkonu z 3 x 32 na 3 x 80 A.

- ZO Ktiš schvaluje průjezd historických vozidel po obecní komunikaci Ktiš – Ktiš – Pila a Ktiš-Pila – Březovík.

- ZO Ktiš projednalo a schválilo návrh nového uspořádání pozemků na LV 10001 pro Obec Ktiš při KPU Smědeč.

- ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o svozu a separaci tříděného odpadu.

-

Sportswear free shippingAsics Onitsuka Tiger

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš projednalo a schválilo návrh komise složené z předsedy pana J. Pavlíka, místopředsedy pana F. P.a člena komise pana F. M., P. S.na výběr nejvýhodnější nabídky na akci: „ ZTV Ktiš – II. Etapa“, kdy nejvýhodnější nabídku podala firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Kájovská 168, Kájov v celkové výši 2 248 582,77,- Kč bez DPH.

- ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Ktiš a firmou Reno Šumava, a.s. na akci: „ZTV Ktiš p. č. 265/13, 365/2 komunikace“, který se mění text v bodě IV. – doba plnění, a to tak, že termín zahájení prací byl 07/2013 a termín dokončení prací bude 12/2018.

- ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Ktiš a firmou Reno Šumava, a.s na akci: „ZTV Ktiš p.č. 265/13, 365/2 komunikace“.

- ZO Ktiš schvaluje plánovací smlouvu mezi F. A N. P., Ktiš a Obcí Ktiš o připojení na sítě veřejné infrastruktury ve vlastnictví obce Ktiš do 31. 12. 2019.

-ZO Ktiš schvaluje plán inventur pro rok 2019 a souhlasí se složením inventarizační komise – předseda inventarizační komise – Jan Pavlík, členové inventarizační komise – Z.F.K., F.P.,  Š.T., P.B., E.D.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro Farní charitu Prachatice.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek pro rok 2019 ve výši 5 000,-Kč Jihočeskému centru pro zdravotně postižené. 

- ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3876,-Kč OS Prevent, Strakonice.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pozemek par. č. 316, k.ú. Dobročkov o výměře 529 m2 a 2232/25 o výměře 404 m2, k.ú. Dobročkov(dle GP č. 155-295/2018) na úředních deskách OU Ktiš po dobu minimálně 15-ti dní.

- ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření č. 17.

latest Nike releaseEntrainement Nike

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje předsedkyní návrhové, volební a mandátové komise paní Z.F.K., Dis., členy návrhové, volební a mandátové komise p. E.D.a p. P.B.

-Zastupitelstvo obce Ktiš volí uvolněnou starostkou obce Ktiš pro funkční období 2018-2022 paní I.M.

-Zastupitelstvo obce Ktiš volí neuvolněným místostarostou obce Ktiš pro funkční období 2018-2022 p. J.P.

-Zastupitelstvo obce Ktiš schvaluje zřídit finanční výbor a kontrolní výbor, kdy každý z výborů bude tříčlenný s jedním náhradníkem.

-Zastupitelstvo obce Ktiš volí předsedkyní finančního výboru: paní Z.F.K., Dis.

-Zastupitelstvo obce Ktiš volí předsedou kontrolního výboru: pana E. D.

-Zastupitelstvo obce Ktiš schvaluje členy KV pro funkční období 2018 – 2022 p. Š.T.a p. P.B.Členem FV pro funkční období 2018 – 2022 p. F.P., Dis.

-ZO Ktiš schvaluje odměny pro neuvolněné členy ZO na funkční období 2018-2022 v souladu s § 72, odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády číslo 318/2017 v následujícím znění: neuvolněnému místostarostovi obce bude náležet odměna ve výši 4800,-- Kč, členům ZO, kteří budou zároveň členy KV či FV bude náležet odměna 1700,-- Kč a členům ZO, kteří budou zároveň předsedy KV a FV bude náležet odměna ve výši 1900,-- Kč.

 

Best Authentic Sneakers2021年最新!8つの注目コラボスニーカー特集

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. 154/21 o výměře 11 m2 za cenu 15,-Kč/ m2 + 21 % DPH paní L.R., Ktiš.

- ZO Ktiš s ohledem na předchozí ústní jednání se žadatelem, Obec Ktiš neschvaluje prodej pozemku p. J. S.na podkladě jeho žádosti.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na část pozemku par. č. 1749/29, k.ú. Smědeč na úředních deskách OU Ktiš po dobu min. 15-ti dní.

- ZO Ktiš projednalo žádost o pana R. P.a N. Ch., Ktiš o odkoupení stavebního pozemku.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na část pozemku par. č. 265/35 o výměře 217 m2, k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu min. 15-ti dní.

- ZO Ktiš souhlasí s přepisem pachtovní smlouvy mezi panem V. B. a Obcí Ktiš na pana V. B.ml., Smědeč, 383 01, dle článku 4.2 pís. C platné pachtovní smlouvy.

- ZO Ktiš bere žádosti o byt na vědomí a schvaluje, že na volné byty budou vyvěšovány záměry na úředních deskách OU Ktiš po dobu min. 15 dnů podle zák. o obcích 128/200 Sb.

- ZO Ktiš schvaluje bezúplatný převod pozemku par. č. 201/2 o výměře 6 m2 a to mezi SUS JK, závod Prachatice a Obcí Ktiš.

- ZO Ktiš bere žádost pana T.B., Březovík na vědomí a neschvaluje pronájem stavby par. č. st. 158 a stavby st. 128, k.ú. Ktiš

- ZO Ktiš projednalo a posoudilo žádost paní I.T.o přepis nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 24 a schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu na byt po zemřelém panu A. T.s paní I.T., Ktiš a Obcí Ktiš.

- ZO Ktiš projednalo a posoudilo žádost pana F.Ch.o přepis nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 25 a schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu na byt s panem F.Ch.a Obcí Ktiš.

-ZO Ktiš, na doporučení hodnotící komise, schvaluje jako zhotovitele akce: „ Ktiš – přírodní zahrada“ uchazeče: Ing. Tomáš Voráček, Kahov 12, 383 01 Prachatice, která nabídla ekonomicky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH 404 732,-Kč, tj. 489 726,-Kč včetně DPH.

- ZO Ktiš schvaluje příspěvek pro nájemce zahrádek ve výši 50 000,-Kč na připojení elektrické energie k zahrádkám.

- ZO Ktiš bere informaci o dodatku ke smlouvě o dílo č. 2 na dokončení kompletní stavby ZTV na vědomí. Dodatek č. 2 bude uzavřen s původním dodavatelem stavby a změna se bude týkat pouze termínu dokončení stavby.

-ZO Ktiš schvaluje novou pracovní dobu Pošty Partner II. Ktiš s účinností od 01. 10. 2018 s navýšením 6 hodin týdně.

- ZO Ktiš schvaluje podpis dodatku Dodatek č. 1 ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu.

- ZO Ktiš schvaluje provedení kontroly hospodaření lesního hospodářství na majetku ve vlastnictví obce Ktiš.

 

Nike sneakersSneakers

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech