Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje plán inventur pro rok 2017/2018 a souhlasí se složením inventarizační komise – předseda inventarizační komise – Jan Pavlík, členové inventarizační komise – Zuzana Frková Kollerová, Anna Volfová, Roman Frček, František Pilát, DiS, J. Demčák.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. 2232/25 o výměře 109 m2 k.ú. Dobročkov panu R. H. a panu M. C. za cenu 133,-Kč/m2.-

- ZO Ktiš bere požadavek pana Ing. J. J. Dobročkov na vědomí a žádá jej, aby na Obec Ktiš doložil žádost na zařazení části pozemku p. č. 299, který je zapsán na LV 257 pro pana Ing. J. J. jako ostatní plocha o výměře 1906 m2 do budoucí změny č. 4 ÚP obce Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy PRVOK-TECH, s.r.o., Kájovská 11, 38221 Kájov, IČ: 28141539, DIČ: CZ 28141539

- ZO Ktiš schvaluje nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy Pavla Voráčková, Kahov 12, 383 01 Prachatice, IČ: 68536798

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemků par. č. 50 o výměře 164 m2, par. č. 525/13 o výměře 1282 m2, par. č. 216 o výměře 3 565 m2, par. č. 235/11 o výměře 1315 m2, par. č. 208/1 o výměře 875 m2 v k.ú. Smědeč.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek pro rok 2018 ve výši 3 000,-Kč Centru pro zdravotně postižené JK.


Nike air jordan SneakersPatike

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku st. 265/13 o výměře 1080 m2 manželům F. a N. P., Ktiš 59 za cenu 125,-Kč bez DPH. V souladu s ust. §610 OZ, v platném znění, prodává prodávající Obec Ktiš výše uvedenou nemovitost par. č. 265/13 s výhradou, že kupující do 2 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami a vkladu do KN postaví na prodávané nemovitosti, která bude předmětem kupní smlouvy hrubou stavbu objektu pro bydlení. V případě nesplnění podmínky právní vztah kupujících k parcele č. 265/13 o výměře 1080 m2 v k.ú. Ktiš a obcí Ktiš oddělené GP č. 232-187/2007 pro KU a obec Ktiš zaniká a kupující vrátí prodávajícímu výše uvedenou nemovitost bez zbytečného odkladu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

- ZO Ktiš schvaluje nákup příkopového mulčovacího ramene Mc Connel PA 4745 za cenu 379 000,-Kč bez DPH. Cena je výherní a je včetně zaškolení budoucí obsluhy, montáže ramene na traktor a doprava stroje do místa provozu techniky.

 

- ZO Ktiš schvaluje koupi pozemku par. č. 638/15 o výměře 301 m2 v k.ú. Ktiš, ostatní Komunikace za cenu 200,-Kč/m2 od pana J.C., Křemže.


Best Nike SneakersAir Jordan Release Dates 2021 , air jordan v retro white

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. KN 554 o výměře 177 m2 v k.ú. Ktiš paní E.K., Ktiš Pila za cenu 12,-Kč/m2.

 

-ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku par. č. KN 181/11, dle zákresu v k.ú. Ktiš – zahrádka paní M.K., Ktiš 24, 384 03 Ktiš za cenu 2 870,-Kč/ha.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru směnit pozemek KN 412/2, k.ú. Dobročkov ve vlastnictví obce Ktiš za pozemek KN 299 ve vlastnictví p. J.J.. Budoucí směna pozemku bude schvalována na dalším zasedání zastupitelstva obce Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. 265/1(budoucí GP par. č. 265/26 manželům H., Ktiš 60, ze kterého bude odměřena budoucí účelová komunikace) za cenu 125,-Kč/m2 bez DPH (k pozemku bude účtována platná sazba DPH). ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. 265/1(budoucí GP par. č. 265/23, že kterého bude odměřena část účelové komunikace) za cenu 12,-Kč/m2 bez DPH.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru prodat pozemek p.č. 2232/25 o výměře 109 m2 v k.ú. Dobročkov, po dobu 15-ti dnů na úředních deskách OÚ Ktiš.


Running Sneakersロングコート コーデ メンズ特集!重厚なシルエットの着こなし&おすすめアイテムを紹介 , メンズファッションメディア

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet obce Ktiš za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Ktiš za rok 2016 bez výhrad.

-ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku obce Ktiš za rok 2016 bez výhrad a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 4 317 313,24,-Kč z účtu 431 300 na účet 432 300 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období). 

-ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš spolu se zprávou o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2016 zpracovanou auditorskou firmou ECO- ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor, kterou vypracoval pan Jan Brož bez výhrad.

-ZO Ktiš schvaluje rozpočtovou změnu č. 07 – energetický průkaz budov – bytové domy č. p. 20, 24, 25, 8, 10, ZŠ a MŠ Ktiš, OU Ktiš. 

-ZO Ktiš schvaluje rovnoměrné odepisování majetku Obce Ktiš, a to čtvrtletně. Vnitřní směrnice se doplňuje s účinností do 01. 01. 2017. Rok 2017 bude již odepisován čtvrtletně.

-ZO Ktiš schvaluje sloučení účtů pod 2 běžné účty v Kč u ČS s tím, že ve smlouvě o zřízení účtu bude uvedeno, že Obec Ktiš bude mít všechny služby sjednané pod body a – e za částku 7 800,-Kč ročně na dobu neurčitou. ZO Ktiš zároveň schvaluje jednorázové splacení úvěru č. 216806LCD na akci dům č. p. 8.

-ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. KN 417 o výměře 623 m2, část pozemku par. č. KN 2194/1 o výměře 3 733m2 manž. J., Dobročkov 17 za cenu 12,-Kč/m2.

- ZO Ktiš schvaluje směnu pozemků par. č 299 o výměře 1906 m2 v k.ú. Dobročkov, par č. 414/5 o výměře 391 m2 v k.ú. Dobročkov ve vlastnictví pana Ing. J. J., Dobročkov 17 (LV 257) za část pozemku par. č. 318/1 o výměře  1321 m2 v k.ú. Dobročkov ve vlastnictví obce Ktiš. S tím, že návrh na vklad bude zapsán jako SMJ pro manželé J.

-ZO Ktiš neschvaluje pronájem části pozemku par. č. 2232/1 dle zákresu v k.ú. Dobročkov manželům V., Dobročkov.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku 181/11, dle zákresu v k.ú. Ktiš na úřední desky OU minimálně po dobu 15-ti dní.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pozemek par. č. 554 o výměře 177 m2 v k. ú. Ktiš na úřední desky OU po dobu 15- ti dnů.

-ZO Ktiš schvaluje vypracování smlouvy o zřízení služebnosti práva chůze a jízdy nemovitosti za jednorázovou úplatu 100,-Kč po dobu 99 let na pozemek par. č. 100/1 o výměře 938 m2 v k.ú. Ktiš.

-ZO Ktiš projednalo a schválilo předložený plán společných zařízení při Komplexní pozemkové úpravě bez výhrad.  

- ZO Ktiš souhlasí s odměřením části pozemku par. č. 638/8 v k.ú. Ktiš na kterém leží asfaltové těleso Obce Ktiš od geodetické kanceláře Geoplan Pt.

-ZO Ktiš schvaluje podporu k pořádání ke k pořádáníprvního mistrovství ČR v lodním modelářství v červnu 2017 ve Ktiši.

- ZO Ktiš bere žádost pana J. F.na vědomí s tím, že směna pozemků bude řešena na jednání v září.

-ZO Ktiš schvaluje zadání VŘ dle vnitřní směrnice OU Ktiš a to na akce které podléhají do výběrového řízení či zadání zakázky malého rozsahu od 0 do 3 mil. Kč. Od 0 – 1 mil. Kč u služeb a od 0- 3 mil. Kč u stavebních zakázek. Všechny VŘ budou provedena na podkladě vnitřní směrnice a schvalována ZO Ktiš.

-ZO Ktiš bere na vědomí užívání stavby na pozemku par. č. 135 v k.ú. Ktiš za účelem uskladnění sena bezúplatně           

 

            

Sports ShoesPatike

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš souhlasí se zrušením účtu 250 528/5500 vedený u Raiffeisenbank s tím, že kompletní zůstatek z bankovního účtu bude převeden na bankovní účet 662 459 339/ 0800 vedený u České spořitelny a.s.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč na provoz Linky bezpečí, z. S. Finanční příspěvek bude zaslán na bankovní účet 3856680/0300.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku 2232/1, dle zákresu v k.ú. Dobročkov na úřední desky OU minimálně po dobu 15-ti dní.

- ZO Ktiš souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 05/2017 s tím, že finanční prostředky budou použity na vypracování architektonické studie – Požární zbrojnice Ktiš ve výši 57 000,-Kč.

-ZO Ktiš schvaluje plán společných zařízení a požaduje, aby cesty, které jsou součástí PSZ byly provedeny s povrchem – „penetrační makadam“.

- ZO Ktiš schvaluje vypracování koncepce pronájmu nemovitých prostor všemi členy ZO Ktiš. Návrhy jednotlivých inzerátů členové ZO Ktiš pošlou na e-mail obce Ktiš do 09. 05. 2017.

- ZO Ktiš schvaluje panu J. F., Ktiš 5 uložení automobilů v objektu – dílny v areálu Ktiš-Pila a i nadále ZO Ktiš od něj očekává, že bude pro Obec Ktiš za tuto službu provádět drobné opravy jako doposud. Uskladnění obecní techniky je vždy prioritou. 

- ZO Ktiš neschvaluje pronájem nebytových prostor bývalého kartu v areálu Ktiš Pila panu P. P., Prachatice.

 

best Running shoesShop: Nike

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech