Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš bere informaci o zpracování výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací na vědomí.

 

 

- ZO Ktiš schvaluje směnnou smlouvu na pozemky odměřené GP ze dne 15. 03. 2016 mezi Obcí Ktiš a Krajským úřadem JK. Před schválením byl vyvěšen záměr na směnu pozemků na úředních deskách Obecního úřadu v období od 08. 09. 2016 do 23. 09. 2016. Záměr na směnu pozemků bude přílohou směnné smlouvy. Podpisem směnné smlouvy pověřuje ZO Ktiš starostku obce Ktiš.

 

 

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků, které jsou součástí žádosti Lesů ČR. Doporučuje napsat dopis s odpovědi, že Obec Ktiš je ochotna uvedené pozemky směnit, jen za předpokladu, že Lesy ČR budou s návrhem Obce Ktiš souhlasit. Po souhlasném vyjádření Lesů ČR vzejde Obec Ktiš ke společnému jednání.   


 - ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10573/16/LCD ze dne 28. 06. 2016, který je zpracován na podkladě právníkem opravené KS na koupi areálu Ktiš-Pila. Zároveň ZO Ktiš schvaluje KS na koupi areálu Ktiš-Pila, s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem KS a KS bude doplněna datem 31.12 2016 o vyklizení cizího majetku.

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje jako přísedícího pro obvodní soud v Prachaticích Ing. J. J., Dobročkov , který se svým jmenováním souhlasil na podkladě telefonického rozhovoru s pracovnicí soudu.     

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci kabel NN – p. K. Křížovice – Tisovka za jednorázovou úplatu v celkové výši 982,-Kč bez DPH. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Obce Ktiš par. č. 1271, 1440/4 v k.ú. Křížovice u Ktiše.   

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci Březovík - kabel NN – p. P. - změna za jednorázovou úplatu v celkové výši 700,-Kč bez DPH.

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje odpis pohledávek za zemřelými občany Obce Ktiš, které nebylo možné uplatnit v dědických řízeních.

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje pronájem bytu v domě č. p. 24 paní R. T.,  a to za předpokladu, že na Obci Ktiš doloží bezdlužnosti. Dále v každé nájemní smlouvě bude uvedena podmínka, že v případě 1 nezaplaceného nájemného v dohodnutém termínu, bude nájemníkovi doručen návrh na vystěhování pro porušení smluvních podmínek nájemní smlouvy. Vypracované nájemní smlouva bude posouzena advokátkou vymáhající pohledávky z nájemného pro Obec Ktiš – J: Kolářovou. Před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 10 tis. Kč, která bude vratná poté, kdy  byt bude předán Obci Ktiš zpět v původním stavu.

  
         

Running sport mediaBoots

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Obcí Ktiš a panem MVDr. P.P., Smědeček . 

- ZO Ktiš zplnomocňuje advokáta pana Mgr. T.U., se sídlem Vřesová 685/16, Praha8 k zastupování Obce Ktiš v řízení o kasační stížnosti Garnet Group a.s., se sídlem Ktiš 11, 384 03 a Českého báňského úřadu proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 03. 05. 2016, která je Nejvyšším správním soudem vedeno pod sp. zn. 2As 196/2016.    

- ZO Ktiš schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Ktiš na rok 2016 o částku 175 000,-Kč. Finanční prostředky budou použity na finanční vypořádání s bývalými zaměstnanci ZŠ a MŠ Ktiš a na asistenta pedagoga pro MŠ a ZŠ Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšením záměru na výše uvedené pozemky oddělené GP ze dne 15. 03. 2016 na směnu pozemků mezi Obcí Ktiš a KU – JK.

 

- ZO Ktiš vzalo všechny žádosti o byt  na vědomí. Předpokladem pro podepsání nájemní smlouvy je doložení bezdlužnosti z finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a

OSSZ. Po doložení bezdlužnosti bude přistoupeno k sepsání nájemní smlouvy na dobu určitou s výpovědní lhůtou 1 měsíce (pro případ, že

byste neuhradila nájemné ve stanoveném termínu). Bude-li, nájemné ze strany nájemce hrazeno včas v plné výši, bude i nájemní smlouva

prodlužována o 1 rok.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku, a to par. č. 181/12 v k.ú. Ktiš. Jedná se o zahrádku č. 32 – blok 4.

- ZO Ktiš schvaluje kupní smlouvu na koupi areálu Ktiš-Pila, s tím, že do smlouvy budou doplněny výměry pozemků a poté bude oběma stranami podepsána, tak aby mohla být následně i zaplacena kupní cena.

- ZO Ktiš bere informace o projektu Obec občanům na vědomí.

- ZO Ktiš navrhuje žádost o budoucím odkoupení poz. 638/8 v k.ú. Ktiš hlasovat poté, až bude ukončena komplexní pozemková úprava.

- ZO Ktiš bere žádost o vybudování horské vpusti na vědomí

 Running sportsadidas Yeezy Boost 350 V2 News, Colorways, Releases , Gov

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet obce Ktiš za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Ktiš za rok 2015 bez výhrad.

 

- ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku obce Ktiš za rok 2015 bez výhrad a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 1 380 401,52,-Kč z účtu 431 300 na účet 432 300 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období). 

 

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš spolu se zprávou o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2015 zpracovanou auditorskou firmou ECO- ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor, kterou vypracoval pan Jan Brož bez výhrad a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem:

 

Fond rezervní: 361,- Kč (stav k 31. 12. 2015)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2015: 361,- Kč

Fond odměn: 1442,- Kč (stav k 31. 12. 2015)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2015: 1 442,- Kč   

 

- ZO Ktiš schvaluje koupi areálu Ktiš-Pila jako celku s výjimkou nemovitosti na pozemku par. č. st. 200 v k. ú. Ktiš (stavba technického vybavení – mechanický seník) za částku uvedenou ve znaleckém posudku a rezervační smlouvě ve výši 8 772 375,-Kč ze dne 16. 06. 2016. Rezervační smlouva včetně znaleckého posudku je nedílnou součástí zápisu ze zasedání ZO Ktiš ze dne 16. 06. 2016.

 

-ZO Ktiš schvaluje podepsání rezervační smlouvy ze dne 16. 06. 2016 na koupi areálu Ktiš-Pila jako celku a uhrazení rezervačního poplatku ve výši 3% z 8 772 375,-Kč, tj. 263 171,-Kč na účet 211 223 5081/2700, s tím, že rezervační poplatek bude dle této smlouvy, vrácen v plné výši na účet Obce Ktiš po podpisu KS jak bylo schváleno ZO Ktiš v usnesení č. 5a. Podpisem RS pověřuje ZO Ktiš starostku obce Ktiš.

 

 

-ZO Ktiš schvaluje, jako bankovní ústav pro poskytnutí úvěru ve výši 15 000 000,-Kč, na koupi areálu Ktiš-Pila, jako celku, Českou spořitelnu a.s.

 

-ZO Ktiš schvaluje prodej stavební buňky par. č. 269/2, k.ú. Smědeč za cenu 100,-Kč za předpokladu, že MS Smědeč dohodou provede pro Obec Ktiš výsadbu 500 ks lesních stromků. Práce budou dohodnuty s OLH Obce Ktiš panem J. Pechou, DiS.

 

 

 

jordan release dateAir Jordan Release Dates 2021 , Apgs-nsw

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. 181/10 dle planimetrického plánku, k. ú. Ktiš za cenu 2 270,-Kč/ha manželům T., Ktiš. Nájemní smlouva bude na dobu neurčitou a se splatností od 01. 06. 2016 s podmínkou, že budoucí nájemce si je vědom stavu, ve kterém se v současné době pozemek nachází (zarostlý pozemek, neoplocený) a nebude po Obci Ktiš požadovat žádné pomocné práce na úklid výše uvedeného pozemku. 

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. 265/1 o výměře 217 m2 – díl a, k.ú. Ktiš za cenu 125,-Kč/m2 panu Vl. Ř., Č. Budějovice. 

 

- ZO Ktiš schvaluje pacht pozemků – blok 20/Sm (pozemky par. č. 1498/11 o výměře 1241 m2, par. č. 1498/4 o výměře 221 m2 v k.ú. Smědeč)za cenu 2870,-Kč panu V. B., Smědeč.

 

- ZO Ktiš schvaluje pacht pozemků – blok 45/Do - pozemky par. č. KN 591/1 o výměře 1241 m2, par. č. KN 417 o výměře 154 m2 v k.ú. Dobročkov za cenu 3 700,-Kč/ha pro paní I. J., Ktiš.

 

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. část 181/9 – dle planimetrického plánku, k.ú. Ktiš.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšením záměru na pronájem pozemku část par. č. 181/10 – dle planimetrického plánku, k.ú. Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje odeslání námitky k aktualizaci ZUR JK. Námitka se týká vedení VVTL, jehož trasa je plánována přes pozemky ve vlastnictví Obce Ktiš a přes vlastnictví soukromých osob. ZO Ktiš navrhuje změnu trasy vedení VVTL tak, aby se minimalizovalo vedení a aby co nejméně omezovalo pozemky ve vlastnictví obce Ktiš.

 

 

 

 

Nike air jordan SneakersJordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

 

- ZO Ktiš schvaluje pacht části pozemků panu J. D., Smědeč  zveřejněných na záměru č. 02/2016/pron. poz. za cenu 3,900,-Kč/ha s platností od 01. 05. 2016 a s podmínkou, že pachtovní smlouva je schválena po dobu zalesnění těchto pozemků. 

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku část par. č. 265/1 o výměře 217 m2 v k.ú. Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pacht pozemků – blok 20/Sm. – pozemek par. č. 1498/11 o výměře 1241m2 a pozemek par.č. 1498/4 o výměře 221 m2 v k.ú. Smědeč.

- ZO Ktiš vydává souhlas s podpachtem V. B. s F. Š.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku -  zahrady č. 22 v bloku č. 3 – část par. č. 181/10 v k.ú. Ktiš. 

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pacht pozemků – blok č. 45/Do – část par. Č. 591/1 o výměře 1241m2 a část par. Č. 417 o výměře 154 m2 v k.ú. Dobročkov.

 

- ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš a zapisovatelku k vypracování grafických podkladů navržených ke směně pro pana J. F. a paní F. a pověřuje pana J. D. k posouzení grafických podkladů a předložení konečného návrhu na směnu všem zastupitelům na další zasedání.

 

- ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš s napsáním zprávy realitní makléřce s otázkou, zda nabídka na prodej zemědělského areálu obsahuje skutečně veškeré stavby. Po-té, kdy budou doručeny nabídky na bankovní úvěr, bude svoláno mimořádné zasedání ZO. ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš rozesláním poptávky po bankovním úvěru na dobu 10 a 15 –ti let s možností splacení mimořádných splátek bez sankcí s přihlédnutím na snížení úrokové sazby.

 

- ZO Ktiš schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v hodnotě 2 000,-Kč ČSV Prachatice. Příspěvek bude poskytnut formou darovací smlouvy.

- ZO Ktiš schvaluje vyřazení nefunkčního a rozbitého majetku ZŠ a MŠ Ktiš, dle předloženého přehledu a protokolů o vyřazení. 

 

- ZO obce Ktiš schvaluje přidělení bytu v domě č. p. 10. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou, a to na 1 rok.

     

  


    


  


Sport mediaGifts for Runners

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech