Náhodný obrázek

Počasí

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO schvaluje uzavření smlouvy s D. A.S – na právní ochranu členů zastupitelstva obce. ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš podpisem smlouvy na právní ochranu zastupitelů za částku 10 850,-Kč.  

- ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ZO ČSV Lhenice ve výši 3000,-- Kč na rok 2015. Pověřuje zapisovatelku napsáním odpovědi na žádost a Ilonu Mikešovou podepsáním darovací smlouvy s výše uvedenou částkou.

- ZO schvaluje podání námitky týkající se omezení údržby místních komunikací a týkající se znehodnocení pozemků ve vlastnictví obce Ktiš. Napsáním námitky je pověřena starostka obce Ktiš, po té bude námitka rozeslána ostatním zastupitelům, aby se k ní mohli případně ještě vyjádřit.

 

- ZO schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce Ktiš dle zveřejněného záměru za pozemky ve vlastnictví Jihočeského Kraje část KN 1422/1 a část KN 1427/1. Podepsáním směnné smlouvy pověřuje ZO Ktiš starostku obce Ktiš. Smlouva bude podepsána po té, kdy bude provedeno zaměření pozemků. To bylo schváleno na zasedání ZO Ktiš dne 09. 09. 2015 s tím, že zaměření pozemků bude placeno ½ nákladem obce a polovičním nákladem Jihočeským Krajem. Podepsáním smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje zpracování smlouvy o smlouvě budoucí a to pro pana MVDr. P. P. s tím, že před schválením této smlouvy bude vypracován znalecký posudek, podle kterého bude do smlouvy navržena budoucí kupní cena. Pozemky budou budoucímu kupujícímu prodány za cenu uvedenou ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, poté kdy bude zrealizován záměr výstavby obory pro farmový chov zvěře včetně rozhledny. Zpracováním znaleckého posudku pověřuje ZO Ktiš pana Zbyňka Staňka, Prachatice. Vypracováním smlouvy o smlouvě budoucí pověřuje ZO Ktiš pana Mgr. J. Linharta. Odpovědí panu D. Kůsovi pověřuje ZO Ktiš zapisovatelku. 

 

- ZO Ktiš neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 1748/33 a pozemku KN 1748/30 manž. C.. Napsáním odpovědi pověřuje ZO Ktiš zapisovatelku.

 

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku p. č. 1345/2, k.ú. Křížovice u Ktiše, a to z důvodu toho, že dle Územního plánu se pozemek nachází v zastavitelném území pro obytné a s nimi související zařízení. Výše uvedený projekt nekoresponduje s Územním plánem obce Ktiš.

ZO Ktiš doporučuje sl. I. V. najít jinou vhodnou lokalitu pro svůj podnikatelský záměr.

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. 265/1, k. ú. Ktiš panu Vl.Ř., Č. Budějovice za cenu 125,-Kč/m2. Zaměření části pozemku par. č. 265/1, k.ú. Ktiš bude provedeno na náklady kupujícího. Podpisem kupní smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.

- ZO ruší přijaté usnesení číslo 5 a ze dne 10. 06. 2015.ZO schvaluje závěrečný účet obce Ktiš k 31. 12. 2014 spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce Ktiš 2014 a to bez výhrad.Zpráva o výsledku hospodaření obce Ktiš za rok 2014 je nedílnou součástí závěrečného účtu obce Ktiš za rok 2014.

- ZO Ktiš souhlasí s přijetím finanční podpory ze SFŽP na akci „Systém separace a svozu BRKO v obci Ktiš“. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Ktiš.

- ZO Ktiš souhlasí s přijetím daru – pozemku p. č. 245 v k. ú. Ktiš, který je zapsán na LV 246 do vlastnictví obce Ktiš spolu s věcným břemenem uvedeným v darovací smlouvě. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce Ktiš.

 

- ZO souhlasí s umístěním sídla spolku MS Vilém Ktiš OS na adrese Ktiš 11, 384 03 Ktiš.  

 


 

   

  

 


 

           


        

 

           


 

 

 

           


 

 

 

 

 

 


 

Best SneakersNike Air Force 1 Shadow News, Colorways, Releases

 

Zastupitelstvo obce:

- ZO schvaluje vyřazení DHM z inventarizace podle směrnice schválené ZO Ktiš dne 10. 06. 2015 s výjimkou pivních setů, hasičské sekery, svítilny – 12 ks, zahradní sklápěcí vozík, trhací hák, 3 dílný žebřík, křovinořez, dle přílohy předložené účetní obce Ktiš. Účetní obce Ktiš byla pověřena, aby upravila inventarizaci majetku, tak, aby byla připravena pro inventarizační komisi.

- ZO schvaluje zrušení usnesení č. 7 ze dne 10. 06. 2015 ve věci, které se týkalo vyúčtování fondů za rok 2014 právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš a s tím, že ZO Ktiš na tomto zasedání schválilo rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 do fondu odměn v celé výši.   

- ZO schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2014 a to tak, že do fondu odměn bude převedeno 80% – 28 000,-Kč z výsledku hospodaření 2014 a do fondu rezerv bude převedeno 20% – 7 202,06,-Kč z výsledku hospodaření za rok 2014 a to tak aby byl splněn zákon o finančním hospodaření.  

- ZO schvaluje zrušení záměru č. 1/pacht/poz.- propachtovat nemovitý majetek podle § 39 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, jehož vyvěšení bylo schváleno na zasedání ZO Ktiš dne 04. 02. 2015.

- ZO schvaluje vyvěšení záměru na pacht pozemků, který zpracuje Ing. R. Kutláková ve spolupráci s advokátem Mgr. Jiřím Linhartem. Součástí záměru bude sdělení, že ZO Ktiš si vyhrazuje právo vybrat nejvhodnějšího uchazeče na základě posouzení předložené ceny a podnikatelského záměru v rozsahu max. 10 - ti řádků. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka. 

- ZO Ktiš pověřuje advokátního zástupce Obce Ktiš Mgr. J. Linharta napsáním dopisu paní M. K., Ktiš 25, aby se v termínu do 30. 09. 2015 vyjádřila, který ze dvou pozemků - zahrádek, bude chtít do budoucna užívat. Poté ZO Ktiš bude jednat dál ve věci pronájmu pozemku p. M. K. 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. 1748/30, 941/3 v k.ú. Smědeč. Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dní na úředních deskách Obecního úřadu Ktiš (elektronická, kamenná). Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 1748/2 v k.ú. Smědeč z toho důvodu, že se jedná o veřejné prostranství – náves.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků par. č. KN 994/5, KN 984/5, KN 1061/2, KN 1095, KN 1096 v k.ú. Smědeč. Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dní na úředních deskách Obecního úřadu Ktiš (elektronická, kamenná). Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 265/1 v k.ú. Ktiš. Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dní na úředních deskách Obecního úřadu Ktiš (elektronická, kamenná). Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. Č. KN 50 o výměře 165 m2 v k. ú. Smědeč panu J. F., Brloh za cenu 10,-Kč/m2. Napsáním odpovědi panu J. F. je pověřena zapisovatelka.

- ZO Ktiš schvaluje odebrání zahrádky bez smluvnímu  uživateli zahrádky, kterou měl v nájmu pan V. H., Ktiš 43 a pověřuje advokáta pana Mgr. Linharta zasláním dopisu p. R. D., Ktiš 11 se lhůtou odstranění stavby a dání zahrádky do původního stavu v termínu do 31. 10. 2015 s upozorněním, že nemovitost se může nechat na zahrádce a ta bude považována za původní stav.   

- ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku panu R. P. a sl. N. Ch. za cenu v místě obvyklou za cenu 2 870,-Kč/ha. Vypracováním nájemní smlouvy je pověřena Ing. R. Kutláková a zasáním odpovědi je pověřena zapisovatelka.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku par. Č.181/10 dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš panu K. Č., ml. za cenu 2 870,-Kč/ha za podmínek uvedených v nájemní smlouvě. Vypracováním nájemní smlouvy je pověřena Ing. R. Kutláková.

 

- ZO Ktiš schvaluje budoucí směnu pozemků, které jsou ve vlastnictví SUS JK a Obce Ktiš týkající se komunikace 165 k.ú. Ktiš a ZO Ktiš schvaluje zaměření pozemků ke směně, s tím, že náklady budou polovičním nákladem SUS JK a polovičním nákladem Obce Ktiš.  

 

- ZO schvaluje přidělení bytu v bytovém domě č. p. 8 paní J.P., Smědeč 3. Paní Pavlíková se může nastěhovat ihned po vyklizení bytu.    
           

  

          

 

 

jordan release dateMens Flynit Trainers

Zastupitelstvo obce:

- ZO schvaluje pro výkon funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Ktiš Mgr. Vojtěcha Krnínského s tím, že smlouva s ním jako s panem učitelem bude uzavřena na dobu určitou od 01. 08. 2015 do 31. 07. 2016. Pokud budou ze strany provozovatele i ze strany pana ředitele řádně plněny všechny dohodnuté úkoly a povinnosti, bude s panem ředitelem tato smlouva prodloužena bez prodlení na dobu neurčitou. S touto podmínkou nový pan ředitel při konkursním řízení souhlasil. Do funkce ředitele právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš byl jmenován Mgr. Vojtěch Krnínský, s tím, že smlouva na učitele právního subjektu ZŠ a MŚ Ktiš bude uzavřena dobu určitou 1 roku a poté, když nebude problém, bude prodloužena o 1 rok.


short url linkNike for Men

Zastupitelstvo obce:

 

- ZO Ktiš schvaluje návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma ZCHÚ – přírodní památky Dobročkovské Hadce a plán péče o přírodní památku Dobročkovské Hadce na období let 2015-2024 bez připomínek. Odpověď CHKO Blanskému lesu bude zaslána v nejbližší době.

 

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet obce Ktiš k 31. 12. 2014 spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce Ktiš za rok 2014, která je nedílnou součástí závěrečného účtu obce Ktiš za rok 2014.

 

- ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad a schvaluje převod výsledku hospodaření obce Ktiš za rok 2014 ve výši 3 110 729,16,-Kč na účet 432 300(výsledek hospodaření předcházejících účetních období).

 

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet DSO Prachaticko za rok 2014 s rozpočtovým výsledkem: příjmy po konsolidaci ve výši 1 241 127,33,-Kč, výnosy 1 237 509,66,-Kč, rozpočtový výsledek + 3 617,- Kč a s hospodářským výsledkem: náklady 1 237 509,66,-- Kč, výnosy 1 241 127,33,-- Kč a výsledek hospodaření po zdanění - + 3 617,-Kč spolu se závěrečnou zprávou o přezkoumání hospodaření DSO Prachaticko za rok 2014, Fin 2-12M a účetní závěrkou.

 

-ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš spolu se zprávou o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2014 zpracovanou auditorskou firmou ECO- ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor, kterou vypracoval pan Jan Brož a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem:

 

Fond rezervní 99 692,36,- Kč (stav k 31. 12. 2014)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2014: 0,- Kč

Fond odměn 36 518,94,- Kč (stav k 31. 12. 2014)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2014: 35 202,06,- Kč   

 

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. 578/1, k.ú. Ktiš, dle zákresu, který bude přílohou nájemní smlouvy panu P.P., Ktiš 22. Pozemek se nachází v k.ú. Ktiš.Záměr byl vyvěšen od 07. 05. 2015 do 22. 05. 2015 na úředních deskách obecního úřadu.  

 

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem částí pozemků 181/10 181/9 v k. ú. Ktiš na budoucí pronájem jednotlivých pozemků na zahrádky. Zveřejněním záměru je pověřena zapisovatelka. Záměr bude zveřejněn po dobu 15-ti dnů na úředních deskách obecního úřadu.

 

- ZO Ktiš schvaluje veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení souboru staveb se souhrnným názvem „ Přístavba skladu zemědělské techniky“, kterou předložil stavebník – manž. Norkovi. ZO Ktiš pověřuje starostku obce Ktiš podpisem této smlouvy.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku par.č. 50 o výměře 164 m2, TTP v k.ú. Smědeč, který je ve vlastnictví obce Ktiš na úředních deskách OÚ Ktiš, a to po dobu 15-ti dnů. Vyvěšením záměru pověřuje ZO Ktiš sl. Zuzanu Kollerovou a  pověřuje starostku obce Ktiš zasláním dopisu p. J. F.ve věci pozemku p. č. 525/13 o výměře 1282 m2, vedeného na LV 10001 pro obec Ktiš jako TTP, k.ú. Smědeč s dotazem, chce-li pan J. F.odkoupit část uvedeného pozemku s tím, že starostka obce Ktiš ho upozorní na potřebný souhlas MěÚ Prachatice s dělením pozemku. Poté se bude ZO Ktiš zabývat otázkou vyvěšení záměru prodej části pozemku 525/13 v k.ú. Smědeč. 

 

- ZO Ktiš schvaluje žádost osadního výboru, a to:

a)oplocení rezervuáru pitné vody – ano, bude oploceno včetně jímací studny

b)vývěsná tabule – ano, bude objednána

c)označení osady od Třebovic – bude po převodu do vlastnictví obce Ktiš

d)zákaz vjezdu u Korytů – značka „zákaz vjezdu“ bude odmontována

e)výmalba čekárny - čekárna bude opravena

f)vysvětlit sázení Březovíka – jednalo se o revitalizaci návsi – projekt z roku 2004  

 

- ZO Ktiš schvaluje stavební úpravy dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracovala Ing. Arch. Vendulka Špindlerová, Vl. Březí. Pověřuje starostku obce Ktiš potvrzením souhlasu na kopii situace PD.

 

- ZO Ktiš schvaluje záměr provést stavební úpravy „Zřízení bufetu a kuchyňky v domě č.p. 22“. dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval DiS. David Fessl, Prachatice. Pověřuje starostku obce Ktiš potvrzením souhlasu na kopii situace PD.

 

- ZO Ktiš souhlasí s předáním rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace na svém zasedání dne 10. 06. 2015. 

 

 

- ZO Ktiš schvaluje přijetí finančních prostředků z dotačních titulů a to následovně:

a)oprava oplocení okolo pomníku na návsi v obci Ktiš (JK- KÚ)

b)ktišský hudební festival (JK- KÚ)

c)vodovod Smědeč (JK- KÚ)

d)rekonstrukce dětského hřiště před ZŠ a MŠ Ktiš včetně oplocení (MMR)

e)oprava MK včetně propustků (MMR)

f)zakoupení svozové techniky na biologicky rozložitelné odpady (SFŽP)

g)výsadba ovocné aleje – Křížovice u Ktiše- Miletínky (OPŽP)

h)revitalizace návsi v obci Smědeček (JK- KÚ)

i)oprava hřbitovní zdi u hřbitova včetně brány(JK- KÚ)

j)zakoupení technického vybavení na uklid v obci Ktiš a jejích osad (DSO Prachaticko) 

 

- ZO Ktiš schvaluje příkazní smlouvu k provedení VŘ na akci:„ Odstranění povodňových škod na MK včetně propustků v obci Ktiš a jejích osadách“. ZO Ktiš pověřuje podpisem smlouvy starostku obce Ktiš.

 

- ZO Ktiš schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 25 000,-Kč  Římskokatolické farnosti ve Ktiši na opravu rozvodů el. energie v kostele sv. Bartoloměje. ZO Ktiš pověřuje účetní obce Ktiš zasláním příspěvku na účet farnosti a starostku obce Ktiš podepsáním darovací smlouvy.

 

-ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 01/2015 k vnitřní směrnici obecního úřadu Ktiš s účinností od 06. 11. 2014.

 

-ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 01/2015 k vnitřní směrnici obecního úřadu Ktiš k pořizování, evidenci, k vyřazování a likvidaci majetku s účinností od 10. 06. 2015.

 

 

  
   
    

Sport mediaNike Air Force 1 Shadow News, Colorways, Releases

Zastupitelstvo obce:

 

- ZO Ktiš bere žádost pana R. P. a sl. N. Ch. na vědomí, s tím, že se bude řešit samostatný bod zahrádky z projednání z místního šetření, které proběhne před zasedáním ZO Ktiš.

 

- ZO Ktiš bere na vědomí, že již uzavřené a pachtýřům předané pachtovní smlouvy jsou neplatné, z důvodu uvedených z právního rozboru ze dne 11. 05. 2015, který zpracoval advokát Mgr. J. Linhart.

 

 

- ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisů zemědělcům s upozorněním na neplatnost pachtovních smluv s tím, že do konce roku 2015 bude ZO Ktiš akceptovat právo užívání za cenu, která bude odpovídat nájmu podle již zaniklých smluv z roku 2009 v platném znění jejích dodatků.

 

 

- ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisů zemědělcům, kterým k 31. 12. 2014 zanikla nájemní smlouva a nemají uzavřenou platnou smlouvu pachtovní s upozorněním, že do konce roku 2015 budou mít užívající právo za cenu odpovídající nájmu zaniklých smluv z roku 2009 a dodatku z roku 2013 a budou upozorněni na to, že pozemky užívají bez právního titulu. Odesláním dopisů je pověřen advokát Mgr. J. Linhart.    

  

-ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisů zemědělcům, kteří neměli uzavřené platné nájemní vztahy k 31. 12. 2014, nebyla s nima uzavřena nová pachtovní smlouva, ale pozemky, které vlastní Obec Ktiš mají zaregistrovány, s tím, že Obec bude respektovat užívání pozemků do konce roku 2015 a zemědělcům bude sděleno, že pozemky užívají bez právního titulu. Za pozemky bude zemědělec platit obvyklou cenu nájmu za rok 2012,2013,2014 a za rok 2015(cena v místě obvyklá 2870,-Kč/ha)Odesláním dopisů je pověřen advokát Mgr. J. Linhart.    

    

- ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisů zemědělcům, s upozorněním, že nová pachtovní smlouva není platná a zemědělcům, kteří nemají zaregistrované pozemky s tím, že pokud registraci neprovedou, nebudou platit pachtovné za rok 2015. Odesláním dopisů je pověřen advokát Mgr. J. Linhart.   

 

- ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisů zemědělcům, se kterými nebyla uzavřena původní smlouva do roku 2014, byla s nimi podepsána nová pachtovní smlouva a pozemky uvedené v nové pachtovní smlouvě jsou již zaregistrované, byť je pachtovní smlouva neplatná, s tím, že tito zemědělci budou platit pachtovné v ceně v místě obvyklé. Odesláním dopisů je pověřen advokát Mgr. J. Linhart.

 

-ZO Ktiš schvaluje odeslání dopisu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, regionálnímu odboru v Prachaticích prostřednictvím Mgr. J. Linharta, advokáta zastupujícího Obec Ktiš s upozorněním na skutečnost, že nové pachtovní smlouvy uzavřené se zemědělci s platností od 14. 04. 2015 jsou neplatné a s upozorněním na to, že Obec Ktiš bude akceptovat právo užívání pozemků do konce roku 2015.

     

- ZO Ktiš bere na vědomí, že dopisy zemědělcům budou zaslány advokáta Mgr. J. Linharta a za tímto účelem bude Mgr. J. Linhartovi udělena plná moc. Sepsáním plné moci byla pověřena starostka obce Ktiš Ilona Mikešová s tím, že plná moc je platná od 13. 05. 2015, kdy proběhla pracovní schůzka ZO Ktiš.  

 

- ZO Ktiš schvaluje, že pacht obecních pozemků bude vyřešen do konce roku 2015, tak, aby s účinností od 01. 01. 2016 byly uzavřeny nové pachtovní smlouvy s novými pastýři.

 

- ZO Ktiš bere na vědomí, že starostka obce Ktiš odešle odpovědi vybraným pachtýřům, kteří podali námitky a advokát Mgr. J. Linhart, jako podklad zpracuje návrh odpovědi těmto stěžovatelům, který předá starostka obce Ktiš do pátku 15. 05. 2015, tak, aby byly odeslány včas.     

   

bridgemediaWomen's Nike Superrep

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech