Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš bere informace v otázce lomu Ktiš na vědomí 

- ZO Ktiš nesouhlasí s finančním příspěvkem pro Okresní tělovýchovné sdružení

 

 

 

Sneakers StoreNike Shoes, Clothing & Accessories

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

Zastupitelstvo obce Ktiš schvaluje:

a)      Rozpočet obce Ktiš na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši 13 530 800.,-Kč, celkovými výdaji ve výši 12 330 800,-Kč

b)      Úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování (pol. 8124) ve výši 1 200 000,-Kč

c)      Závazné financování ke zřízené příspěvkové organizaci ve výši 560 500,-Kč (ZŠ a MŠ Ktiš)

d)      Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017

e)      Jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy a celkové výdaje a schválené závazné finanční vztahy ke zřízené příspěvkové organizaci

 

- ZO Ktiš schvaluje změnu vnitřní směrnice obce Ktiš, která se týká schvalování rozpočtových změn spočívajících ve změně závazných ukazatelů, a to tak, že rozpočtovou změnu do výše 500 000,-Kč schvaluje starostka obce Ktiš, která jednotlivá rozpočtové změny bude předkládat ZO Ktiš na vědomí. 

 

- Zastupitelstvo obce Ktiš schvaluje návrh rozpočtu DSO Prachaticko na rok 2015 a rozpočtový výhled 2016 a 2017 s příjmy 45 300,- Kč a výdaji 45 300,-Kč.    

 

ZO Ktiš schvaluje změnu č. 1 pravidel pro tvorbu a čerpání Fondu potřeb zaměstnanců ze dne 16. 12. 2014 s platností od 01. 01. 2015.      

 

ZO Ktiš souhlasí se zveřejněním záměru Obce Ktiš propachtovat nemovitý majetek podle § 39 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Vyvěšením záměru je pověřena zapisovatelka. Podmínky pachtu jsou:

-         účel užívání a požívání k zemědělskému využití,

-         pacht na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

-         minimální výše ročního pachtovného činí 2 870,-Kč/ha

-         žádost o pacht musí být podány na jednotlivé bloky obsahující shora uvedené pozemky, nelze propachtovat jednotlivé pozemky vyjmuté z bloku.    

 

Při výběru z nabídek bude též přihlédnuto ke zkušenosti obce s hospodařením žadatele se zkušenosti obce s hospodařením žadatele se zemědělskou půdou a zohledněn bude rovněž skutečný uživatel zemědělského bloku. Cílem obce je zajistit řádné hospodaření se zemědělskou půdou. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách po dobu 15-ti dnů.  

 

- ZO Ktiš souhlasí s prodejem pozemku par. č. 1748/33 v k.ú. Smědeč o výměře 25 m2 paní Š. Ť., Č. Budějovice za cenu 15,-Kč/m2. Náklady na vypracování kupní smlouvy platí kupující. Daň z převodu nemovitosti platí prodávající. Odpovědí byla pověřena zapisovatelka.  

 

ZO Ktiš souhlasí s pronájmem části pozemku par. č. 1748/33, dle planimetrického plánku v k.ú.Smědeč manželům B., Smědeček za cenu 2 870Kč/ha na dobu neurčitou. Výdaje se sepsáním nájemní smlouvy platí nájemce. Odpovědí manželům B. byla pověřena zapisovatelka.

 

ZO Ktiš tento záměr neprojednávalo. Pan V. B.se k vyvěšenému záměru nevyjádřil. 

 

- ZO Ktiš souhlasí s prodejem pozemků par. č. KN 1094, KN 996, KN 995, KN 984/2 v k.ú. Smědeč panu P. P., Smědečěk 8, 383 01 za cenu 5,-Kč/m2. Výdaje spojené s vypracováním kupní smlouvy platí kupující. Daň z převodu nemovitostí bude hradit prodávající. Odpovědí byla pověřena zapisovatelka

 

- ZO Ktiš neschvaluje přidělení bytu na žádost pana M. M., Březovík 5, 383 01 Prachatice a neschvaluje přidělení bytu v obci Ktiš na žádost pana M. Č., Ktiš 40, 384 03 Ktiš, a to z toho důvodu, že Obec Ktiš nemá v současné době žádný volný byt k dispozici. Odpovědí byla pověřena starostka obce Ktiš.    

 

ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 144,-Kč OS Prevent, Strakonice. Odesláním odpovědí byla pověřena zapisovatelka. Převodem finančního příspěvku je pověřena starostka obce Ktiš.  

 

ZO Ktiš souhlasí s tím, aby dokumenty, které budou doručeny, byly bezprostředně poté zasílány do e-mailových pošt jednotlivých zastupitelů. O tuto podmínku bude doplněn jednací řád ZO Ktiš, který bude následně schvalován v lednu 2015.    

 

- ZO Ktiš bere žádost o souhlasné stanovisko firmy Garnet Group a.s. na vědomí a pověřuje starostku obce Ktiš odpovědí, že žádost byla předána firmě BBH Praha, která Obec Ktiš, zastupuje ve věci týkajících se lomu Ktiš. Starostka obce Ktiš byla pověřena pozváním pana Mgr. Tomáše Urbana na zasedání ZO Ktiš, které se bude konat dne 12. 01. 2014.

 

latest jordan Sneakersnike fashion

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje rozpočtovou změnu č. 23 s výdaji v částce 700 000,-Kč a přijmy v částce 700 000,-Kč. 

 - Zastupitelstvo obce Ktiš bere návrh rozpočtu DSO Prachaticko na rok 2015 a rozpočtový výhled 2016 a 2017 na vědomí.  

 - ZO Ktiš souhlasí s tím, aby členy KV byli zvoleni – R. Frček, A. Volfová, V. Hůrský, J. Valeš.

 - ZO Ktiš souhlasí s tím, aby členy FV byli zvoleni– J. Demčák, Z.Kollerová, F. Pilát, M. Kocourek

 - ZO Ktiš schvaluje, aby byl předsedou finančního výboru pan Jiří Demčák. 

 - ZO Ktiš schvaluje, aby byl předsedou kontrolního výboru pan Roman Frček.  

 - ZO Ktiš schvaluje čerpání finančních prostředků na podkladě smlouvy č. 14221606 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP v rámci OPŽP a bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21. 11. 2014.  

 

short url linknike aqua shoes for women size 8 w width 90 Valentines Day 2021 DD8029-100 Release Info , Gov

Usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 06.11.2014

 

 

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš souhlasí s navrženým programem ve zběbí, v jakém byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu Ktiš. Program bude přílohou  zápisu z ustavujího zasedání ZO Ktiš. 

 

- ZO Ktiš schvaluje návrh starostky obce Ktiš na volební a návrhovou komisi s tím, že předsedkyní komise bude Z.Kollerová, členy J. Demčák, R. Frček

 

- ZO schvaluje Ktiš veřejnou volbu uvolněného starosty obce Ktiš na období 2014-2018 a veřejnou volbu neuvolněného místostarosty obce Ktiš na období 2014-2018.

 

- ZO Ktiš souhlasí s tím, aby uvolněnou starostkou obce Ktiš pro volební období 2014-2018 byla zvolena paní Ilona Mikešová.

 

- ZO Ktiš schvaluje, aby neuvolněným místostarostou obce Ktiš byl pro volební období 2014-2018 zvolen pan Jan Pavlík.

 

- Podle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 pím. m) zákona o obcích bude zřízen finanční a kontrolní výbor k 31.12.2014 s tím, že jejich předsedové a další členové budou zvoleni do 31.12.2014. Počet členů obou výborů bude minimálně 3. členný. Dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích navrhla zřídit další komise taktéž do 31.12.2014. 

 

- ZO Ktiš schvaluje, aby v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, byla poskytována neuvolněným členům zastupitelstva Obce Ktiš měsíční odměna ve výši 1 000,-Kč, a to ode dne 01.12.2014

 

- ZO Ktiš schvaluje, aby v souladu § 721 zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, byla poskytována místostarostovi Obce Ktiš odměna ve výši 3 800,-Kč, a to ode dne 01.12.2014

 

 

 

Authentic SneakersNike - Sportswear - Nike Tracksuits, Jackets & Trainers

Usnesení č. 07 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 03.09.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

 

ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 s příjmy celkem 3 726 447,-- Kč, výdaji celkem 6 205 000,-- Kč a financování celkem – 168 502,48,--Kč. 

 

-  ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku par. č. par. č. KN 1194 o výměře 360 m2 a pozemek KN 1192 o výměře 1198m2 panu M. B., Březovík za cenu 2 270,- Kč/ha na dobu neurčitou. Vypracováním nájemní smlouvy byla pověřena p. Ing. R. Kutláková.      

 

ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. 1749/2 dle planimetrického plánku v k.ú. Smědeč panu M. O.i, Smědeč za cenu 2 270,-.Kč/ha na dobu neurčitou. Vypracováním nájemní smlouvy byla pověřena Ing. R. Kutláková.     

 

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků par. č. 1094, 996, 995, 984/2 v k.ú. Smědeč na úředních deskách obce Ktiš po dobu 15- ti dní. Vyvěšením záměrů byla pověřena zapisovatelka.

Ostatní pozemky v žádosti p. P. má v pronájmu p. P. M. ZO Ktiš doporučuje se nejprve dohodnout s p. P., aby ukončila nájemní vztah, a poté mohou být p. P. P. pronajaty.

 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. 1748/33 dle planimetrického plánku v k.ú. Smědeč na úředních deskách po dobu 15- ti dní. Vyvěšením záměrů byla pověřena zapisovatelka.         

 

ZO Ktiš doporučuje nabídnout manž. Š., Č. Budějovice a manž. H., Borek cenu 5,-Kč/m2 za odkoupení pozemků par. č. KN 1453/6, KN 1453/7, KN 1453/8 v k.ú. Křížovice u Ktiše. Napsáním dopisu s nabídnutou cenou k odkoupení pozemků par. č. KN 1453/6, KN 1453/7, KN 1453/8 v k.ú. Křížovice u Ktiše byla pověřena starostka obce Ktiš.       

 

ZO Ktiš schvaluje vy\věšení záměru na prodej pozemku par. č. 1748/33 o výměře 25 m2 v k.ú. Smědeč na podkladě žádosti p. Š.Ť., Č. Budějovice na úředních deskách obce Ktiš po dobu 15- ti dní. Vyvěšením záměru na prodej pozemku byla pověřena zapisovatelka.    

 

ZO Ktiš souhlasí k odkoupením části pozemku par. č. 638/8, k.ú. Ktiš – těleso komunikace s příslušenstvím od p. J. C., Křemže za cenu 100,-Kč/m2 Napsáním dopisu p. J. C., Křemže byla pověřena starostka obce Ktiš. GP na odměření části komunikace bude platit Obec Ktiš.ZO Ktiš nesouhlasí s proplacením GP, který si objednal p. J. C., Křemže k vytyčení hranice pozemku par.č. 638/8 v k.ú. Ktiš.

 

ZO Ktiš schvaluje zahájení komplexní pozemkové úpravy ve všech katastrálních území, tj. Ktiš, Smědeč, Dobročkov, Křížovice u Ktiše. Napsáním žádosti o komplexní pozemkovou úpravu na Státní pozemkový úřad Prachatice byla pověřena starostka obce Ktiš.      

 

ZO Ktiš ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. KN 490 o výměře 2 302 m2, KN 499 o výměře 575 m2 v k.ú. Smědeč panu V. B., Smědeč 6, 383 01 Prachatice za cenu 5,-Kč/m2. ZO Ktiš neschválilo prodej části pozemku par. č. KN 1749/29 v k.ú. Smědeč z toho důvodu, že se ještě nevyjádřila fi. E-ON a.s., ale doporučuje vyvěsit pouze záměr na pronájem výše uvedeného pozemku na úředních deskách OÚ Ktiš po dobu 15-ti dní. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.   

 

ZO Ktiš bere informaci o zprávě přezkoumání hospodaření obce Ktiš za období 2011-2013 na vědomí. Zprávy budou předloženy předsedovi finančního výboru včetně závěru z těchto auditorských zpráv.

  

 

     

 

Nike sneakersNIKE HOMME

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech